Ana içeriğe atla

ERASMUS+ Staj Hareketliliği Programı

Tüm Dünyada SU Öğrencilerinin Staj Yaptığı Kurumlar için tıklayınız.

Güncel Erasmus+ Staj Programı sunumu için lütfen tıklayınız

''Digital Traineeship'' fırsatları için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular(SSS) için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Faaliyet süresi lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 2 aydır.

1. Staj yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?
Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarda gerçekleştirilebilir.
•    İşletmeler
•    Eğitim Merkezleri (Üniversiteler de dahil)
•    Araştırma Merkezleri
•    Diğer Kuruluşlar

2. Başvuru Kriterleri
•    Evsahibi kurumdan 2 aylık Kabul Belgesi olması,
•    Gerekli not ortalamasını sağlaması (Lisans için en az: 2,20 / Yüksek Lisans ve Doktora için en az: 2,50)
•    Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçemez

3. Seçim Kriterleri ve Süreci
•    Her yıl hibe verilecek öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından o yıl kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak belirlenir.
•    Erasmus Staj Hareketliliği hakkında bilgi, gerekli evraklar, seçim sürecinde uygulanacak kurallar Ocak ayından itibaren içweb sitesinde yayınlanmaya başlar.
•    Başvurular alınırken her Fakülte için tahmini asil kontenjanlar ilan edilir.
•    Öğrenciler staj yapacakları kurumdan aldıkları 2 aylık Staj Kabul Mektubu, Özgeçmiş ve Transkript belgeleriyle başvurularını Staj Ofisi'ne e-mail yoluyla yaparlar.
•    Lisans öğrencileri: Eski ve yeni İngilizce dil puanı hesaplaması karşılaştırması için tıklayınız.

Yüksek lisans öğrencileri: ELAE / TOEFL / YDS sınav sonucu İngilizce dil puanı olarak alınır.
•    Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil puanı : %50
Daha önce yararlanma veya sonraki bir dönem için yerleştirilmiş olma: -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)*
*Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan heR bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
•    Staj Ofisi başvuruları değerlendirme ölçütlerine göre hesaplar ve sıralar.
•    Seçim, her fakülte için kontenjan dahilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.
•    Sonuçlar tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

4. Gerekli Belgeler
Öğrencinin gitmeden önce tamamlaması gereken belgeler:
•    2 ay staja kabul edildiğine dair Staj Kabul Mektubu
•    Öğrenim Anlaşması - Staj (Learning Agreement for Traineeship)
•    Öğrenci İle İmzalanacak Sözleşme
•    Çevirimiçi dil sınavı: Öğrenciler faaliyete başlamadan önce, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetini gerçekleştirecekleri dilden sınav olurlar.
Öğrenci Döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler:
•    Yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren belge: Staj Anlaşmasının “Evaluation of the trainee” bölümü
•    Katılım Sertifikası: Öğrenci staj faaliyeti gerçekleştirdiği kurumdan stajın başlangıç ve bitiş süresini teyid eden (imzalı ve mühürlü) bir "Katılım Sertifikası" (Certificate of Attendance) alır.  Yurtdışında kalınan süreyi tespit etmek üzere pasaport kopyası da istenir. Hareketlilik süresi, sözkonusu belgelerdeki en kısa zaman aralığına karşılık gelir.
•    Pasaport Kopyası: Öğrencinin yurtdışında kalış süresini kontrol etmek amacıyla pasaportunun giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri alınır.
•    Öğrenci Nihai Rapor Formu: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.
•    Çevirimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

5. Öğrenciye Yapılacak Ödeme
Ülkelere göre hibe miktarları için tıklayınız. Staj öğrencilerine ödemeleri iki taksitle yapılır. Hibenin %80'i gitmeden önce, %20'si ise  staj  dönemi sonunda tamamlanması gereken tüm evrakların tesliminden sonra öğrenciye verilen Katılım Belgesi’nde ve Pasaport giriş/çıkış tarihlerinde yer alan kesin gerçekleştirme süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Ödemeler Euro cinsinden yapılır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
•  Avrupa Birliği Kurumları ve AB Ajansları; AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir.
• Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.
• Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
• Bir öğrenci yıl seçilerek hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilerek doğrudan gönderilemezler. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilir.
• Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.
• Staja gitmeden önce öğrencilerin Sağlık Sigortası, Kaza Sigortası ve Mesuliyet Sigortası yaptırmaları gerekmektedir.
• Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.
•  Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
• Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay ve dikey geçişle başka bir yüksek öğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkripte yer alan nor ortalamaları dikkate alınır.
Vatandaşı olunan ülkeye gidiş: Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilebilir.
• Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu: Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.
•  Toplam faaliyet süresi sınırı: Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresi 12 ay’ı geçemeyecek şekilde planlanır. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtğinde (örneğin lisans eğitimini tamamlayıp yüksek lisans eğitimine başladığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay kadar olmak üzere, aynı kişi ne fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirebilir. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısımı da staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet edilir.
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği aynı günlere denk gelemez, biri bitmeden diğeri başlatılamaz.

•  Zorunlu Sınavlar:Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevirimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar. Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur.  Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.
•İsteğe Bağlı Dil Kursları: Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler. Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır.
•Elektronik Belge Kullanılması: Öğrenci ile imzalanan sözleşmenin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bunun dışındaki belgeler için ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda, gerçek olduğundan emin olunan belgeler (örneğin ortak üniversite yetkilileri tarafından gönderilen belgeler) ıslak imzalı olmadan da (fotokopi, pdf, jpeg gibi elektronik formatlarda kabul edilir)
•  Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi:  Staj hareketi faaliyeti asgari 2 aydır. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Staj yapılan kurumun tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Kurumun kapalı olduğu süre boyunca ödeme yapılacak, ancak kapalı olan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgari faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak kurumun kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgari sürenin sağlandığından emin olmak gerekmektedir.  Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez. Mücbir sebeplerle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) öğrencinin planlanan hareketlilik döneminden erken dönmesi durumunda, mücbir sebebin belgelendirilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanmadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığında hibe verilir. Mücbir duruma ilişkin bir durum oluşması durumunda Türkiye Ulusal Ajans’ı ile iletişime geçilir.
•  Mezuniyet Sonrası Staj: Mezun olduktan sonra staj yapmak isteyen öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra tüm evrak işlemlerini ve sözleşmelerini halen öğrenci iken tamamlamak zorundadır. Sonuçların açıklanma tarihi mezuniyetin sonrasına denk geliyorsa öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır. Tüm öğrenciler belgelerini mezun olmadan tamamlamalıdır.